Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WORD - Siedlce

Informacja ogólna:
sekretariat@word.siedlce.pl
25 633 33 87
Kontrast
Czcionka
A
A
A
Word Siedlce

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352) zwana dalej "Ustawą"
Warunki ponownego wykorzystywania
1. Podmiot uprawniony ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego udostępnionej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej WORD Siedlce lub w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej, zobowiązany jest do:
1) informowania odbiorców o źródle, czasie wytworzenia i czasie pozyskania informacji od WORD Siedlce, tak aby informacja ta była widoczna;
2) udostępnienia innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie, z zastrzeżeniem postanowień Ustawy;
3) usunięcia znaków identyfikacyjnych, w tym logo, WORD Siedlce z informacji sektora publicznego, która ma zostać ponownie wykorzystana;
4) ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego w taki sposób, aby nie wprowadzać odbiorców w błąd.
2. WORD Siedlce nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji przez podmioty uprawnione.
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - tryb wnioskowy
1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie, zwany dalej „wnioskiem”, wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
1) nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej WORD Siedlce;
2) została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1) i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
3) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
2. Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym WORD Siedlce.
3. WORD Siedlce po rozpatrzeniu wniosku, z wyjątkiem wniosku, o którym mowa w pkt 2.:
1) przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
2) informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
3) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
4) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
Opłaty
1. Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
2. WORD Siedlce może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie przekazane na wniosek, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
3. Ustalając wysokość opłaty, o której mowa w pkt 2., uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
Informacja o środkach prawnych
1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, może w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić WORD Siedlce o przyjęciu oferty.
2. W przypadku otrzymania sprzeciwu WORD Siedlce, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
3. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Historia zmian
Opis zmiany Data Osoba
Treść artykułu została zmieniona 2020-12-10 11:32:38 admin
Treść artykułu została zmieniona 2020-12-10 11:28:22 admin
Artykuł został utworzony 2020-10-09 10:18:05 superadmin